حمایت بنیاد ملی علوم سوئیس از طرح پژوهشی مشترک دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه ای تی اچ سوئیس با مدیریت آقای دکتر رامین روشندل

حمایت بنیاد ملی علوم سوئیس از طرح پژوهشی مشترک دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه ای تی اچ سوئیس با مدیریت آقای دکتر رامین روشندل

حمایت بنیاد ملی علوم سوئیس  از طرح پژوهشی مشترک دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه ای تی اچ سوئیس در جهت تامین انرژی پاک برای سیستمهای گلخانه ای با استفاده از مفهوم همزیستی صنعتی

افزایش تقاضا برای غذا به دلیل رشد جمعیت، کمیابی منابع آب و دسترسی به زمین مناسب برای کشاورزی، از مهمترین محرک های توسعه گلخانه ها در سالهای اخیر می باشند. از سوی دیگر مصرف حامل های انرژی فسیلی در گلخانه ها و اثرات زیست محیطی ناشی از آنها چالش بزرگ پیش روی توسعه گلخانه ها است.
در این طرح پژوهشی مشترک که زیر نظر دکتر رامین روشندل استاد دانشکده مهندسی انرژی انجام خواهد شد، مدل بهینه کاربرد همزیستی صنعتی برای تامین انرژی پاک برای گلخانه ها با همکاری دانشگاه ETH سوئیس توسعه داده خواهد شد و با همکاری سیاستگذاران و دستگاههای اجرایی هر دو کشور بکارگرفته خواهد شد. کاهش ردپای کربن بخش تولید غذا و استفاده بهینه از تلفات و ضایعات واحدهای صنعتی از مهمترین دستاوردهای بکارگیری چارچوب ارائه شده می باشد.