دانشجویان دکتری
شماره دانشجویی
نام
نام خانوادگی
سال ورود
پست الکترونیکی
90301327
 
95301639
 
95300956
95300967
 
96301987
96301998
96302037
96302048
96302189
97302244
97302255
97302266
 
97302288
97302299
97302306
97300265
98300823
98300834
98301563
98301574
98301585
98301603
98301614
98302343
99300258
99302294
99302301
99302312
99302323
 
99302345
99302356
99302367
 
99302429
400300216
400300302
400300902
400301172
400301194
400301329
400301578
400301607
400301783
401300774
401300803
401301576

402301517
402301528
402301539
402301541
402301482
402301455
402301466
402301477
402301488
402301499
402301506

 
وحید
 
نیلوفر
 
مرتضی
سودابه
 
سیدعبدالهادی
ابوالفضل
سیدسعید
مرتضی
ایمان
محمد
داود
جواد
 
محمدامین
محمدرضا
مهشاد
فرزانه
یاسمن
علی
علی
احسان
سیدسجاد
فاطمه
جواد
حسین
علی اکبر
افروز
فاطمه
مطهره
محمدحسین
 
سیدمحمد
مهسا
ابوالفضل
 
محمد
مریم
پرستو
مهدی
ستاره
زینب
علی
محمدجواد
محدثه
محمدحسین
زهرا
علیرضا
محمدحسن

علی
مهرناز
آریا
فاطمه
سیده فرناز
سعید
علیرضا
علی
آتنا
علیرضا
بهروز 
 
حفیروزمند
 
رشته بر
 
حدادی
گلزاری
 
حسین زاده
رفیع زاده
سیدحسین
محمودی
رمضانی
نظم آبادی
نقوی دیزجی
وثوقی
 
کیانی
اردکانی فرد
مدیری
رضائی
توکل مقدم
غروی همدانی
کللی
ترابی
جبل عاملیان
مچرشاوی
کوچک پور
البونصراله
رضازاده
عسگری
سلحشور
کفالتی
لباف
 
امامی رضوی
رجبی
زینتی
 
اسدی
میرزاعبدالهی ها
محبی
قربانی اشرف
منصوری
علیزاده بیاتی
اسدی
فلاح پور
کوچکی
ارکان نیا
ذوالفقاری
اسقانیان
امام پورچاکری

آقاداداشی
خوش مود
کیا
محمودی
معصومی
حجت
زره پوش
حیدری چناری
شاهسوند
نجفی
نوری خانکاه
 
1390
 
1395
 
1395
1395
 
1396
1396
1396
1396
1396
1397
1397
1397
 
1397
1397
1397
1397
1398
1398
1398
1398
1398
1398
1398
1398
1399
1399
1399
1399
1399
 
1399
1399
1399
 
1399
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1401
1401
1401

1402
1402
1402
1402
1402
1402
1402
1402
1402
1402
1402


 
firouzmand[at]energy.sharif.ir
 
reshtebar[at]energy.sharif.ir
 
haddadi[at]energy.sharif.ir
golzari[at]energy.sharif.ir
 
hosseinzadeh[at]energy.sharif.ir
rafizade[at]energy.sharif.ir
seyedhossein[at]energy.sharif.ir
mahmoudi[at]energy.sharif.ir
ramezani[at]energy.sharif.ir
nazmabadi[at]energy.sharif.ir
naghavi[at]energy.sharif.ir
javadvosoughi[at]energy.sharif.ir
 
kiani[at]energy.sharif.ir
ardekani[at]energy.sharif.ir
m_modiri[at]energy.sharif.ir
drezaei[at]energy.sharif.ir
tavakol[at]energy.sharif.ir
gharavi[at]energy.sharif.ir
kolali[at]energy.sharif.ir
ehsan.torabi[at]energy.sharif.ir
sayedsajad.jabalamelian[at]energy.sharif.ir
fatemeh.mechershavi[at]energy.sharif.ir
javad.kochakpour[at]energy.sharif.ir
hussein.albonasrulah[at]energy.sharif.ir
rezazadeh[at]energy.sharif.ir
afrouz.asgari[at]energy.sharif.ir
salahshour.fatemeh[at]energy.sharif.ir
motahareh.kefalati[at]energy.sharif.ir
mh.labbaf[at]energy.sharif.ir
 
emami[at]energy.sharif.ir
mahsa.rajabi[at]energy.sharif.ir
abolfazl.zinati[at]energy.sharif.ir
 
m.asadi[at]energy.sharif.ir
maryam.mirzaabdollahiha[at]energy.sharif.edu
parastoo.mohebi[at]energy.sharif.edu
ashraf.ghorbani[at]energy.sharif.edu
setare.mansouri [at]energy.sharif.edu
bayati.alizadeh[at]energy.sharif.edu
ali.asadi[at]energy.sharif.edu
mohammadjavad.fallahpour[at]energy. sharif.edu
mohaddese.koochaki [at]energy. sharif.edu
mh.arkannian[at]energy.sharif.edu
zahra_zolfaghari@energy.sharif.edu
alireza_asghanian@energy.sharif.edu
mohammadhasan_emampour@energy.sharif.edu

ali.aghadadash@energy.sharif.edu
mehrnaz.khoshmood@energy.sharif.edu
arya.kia@energy.sharif.edu
fatemeh.mahmoudi@energy.sharif.edu

saeed.hojjat@energy.sharif.edu
alireza.zerehpoush@energy.sharif.edu
ali.heidari@energy.sharif.edu
athena.shahsavand@energy.sharif.edu

alireza.najafi
behrooz.noori@energy.sharif.edu