آئین نامه ها و رویه ها
آیین نامه های کارشناسی ارشد و دکتری
آیین نامه

ضوابط و مقررات داخلی دوره کارشناسی ارشد 1402
ضوابط و مقررات
ضوابط و مقررات داخلی دوره کارشناسی ارشد 1401
ضوابط و مقررات

ضوابط و مقررات داخلی دوره کارشناسی ارشد 1400
ضوابط و مقررات

ضوابط و مقررات داخلی دوره کارشناسی ارشد 99
ضوابط و مقررات
آیین نامه های کارشناسی ارشد و دکتری
آیین نامه

فلوچارت فرآیند صدور مجوز دفاع از رساله دکتری
فلوچارت

فرآیند صدور مجوز دفاع
فرآیند صدور مجوز

دستورالعمل دانشکده جهت احراز شرایط دفاع از رساله
دستورالعمل