کارشناسان دانشکده

علی اسدی
مسئول امور مالی و اجرایی
شماره تماس: 02166166120
آدرس پست الکترونیکی: asadi@energy.sharif.edu
مکان: دانشکده مهندسی انرژی- طبقه اول
فاطمه بابایی نژاد
کارشناس تحصیلات تکمیلی
شماره تماس: 02166166113
آدرس پست الکترونیکی: babaeenejad@energy.sharif.edu
مکان: دانشکده مهندسی انرژی- طبقه اول
مرضیه پورمقدسی
کارشناس پژوهشی، کارشناس فناوری اطلاعات (بخش پردازش سریع)، کارشناس دفتر جذب و امین اموال
شماره تماس: 02166166089
آدرس پست الکترونیکی: pourmoghadasi@energy.sharif.edu
مکان: دانشکده مهندسی انرژی- طبقه دوم
افسانه دورودیان
مدیر شبکه، فناوری اطلاعات و روابط عمومی
شماره تماس: 02166166121
آدرس پست الکترونیکی: dorudian@energy.sharif.edu
مکان: دانشکده مهندسی انرژی- طبقه اول
صدیقه سپهری راد
کارشناس گروه های آموزشی
شماره تماس: 02166166117
آدرس پست الکترونیکی: s.sepehri@energy.sharif.edu
مکان: دانشکده مهندسی انرژی- طبقه اول
زلیخا گلزاری
مسئول دفتر دانشکده
شماره تماس:02166166101-02166081723
آدرس پست الکترونیکی: z.golzary@energy.sharif.edu
مکان: دانشکده مهندسی انرژی- طبقه دوم