رشته های تحصیلی

   دانشکده مهندسی انرژی در حال حاضر برگزار کننده رشته های زیر در مقطع تحصیلات تکمیلی است : 
 • کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای

  دریافت بروشور چکیده برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی هسته ای
     در چهار گرایش:
   1. مهندسی راکتور
   2. چرخه سوخت هسته ای
   3. کاربردپرتوها و رادیوایزوتوپها
   4. مهندسی پرتوپزشکی
  • کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای انرژی

     در سه گرایش:
    1. سیستمهای انرژی
    2. فناوریهای انرژی
    3. انرژی و محیط زیست

     
    دریافت بروشور چکیده برنامه آموزشی دوره (ورودی های سال 1400 به بعد)
    دریافت بروشور چکیده برنامه آموزشی(ورودی های سال 99)
    دریافت بروشور معرفی رشته مهندسی سیستم های انرژی
    دانشجویان دانشکده مهندسی انرژی برای اطلاع از پایان نامه های انجام شده کارشناسی ارشد رشته مهندسی سیستم های انرژی می توانند با نام کاربری و رمز ورود خود به سامانه آسمان وارد شده و فایل پایان نامه ها را مشاهده کنند.
   • دکترای مهندسی هسته ای

      در سه گرایش:
    1. مهندسی راکتور
    2. چرخه سوخت هسته ای
    3. کاربردپرتوها و رادیوایزوتوپها

     لازم به توضیح است برای گرایش های مهندسی راکتور و چرخه سوخت هسته ای، پذیرش دانشجو از طریق آزمون دکتری راکتور صورت می گیرد. همچنین، پذیرش دانشجوی دکتری در زمینه پرتوپزشکی نیز از طریق آزمون دکتری کاربرد پرتوها و رادیوایزوتوپها صورت می گیرد.
   • دکترای مهندسی سیستم های انرژی

     دوره دکتری رشته مهندسی سیستم­های انرژی دارای سه زمینه پژوهشی به شرح زير است:
    1. مدلسازی انرژی
    2. انرژی و محیط زیست
    3. فناوری های انرژی
    دریافت بروشور چکیده برنامه آموزشی دوره دکتری مهندسی سیستم های انرژی
    دانشجویان دانشکده مهندسی انرژی برای اطلاع از رساله های انجام شده دکتری رشته مهندسی سیستم های انرژی می توانند با نام کاربری و رمز ورود خود به سامانه آسمان وارد شده و فایل پایان نامه ها را مشاهده کنند.