درباره دانشکده

دانشکده مهندسی انرژی

طرح ایجاد دانشکده مهندسی انرژی، با هدف کلی نهادینه کردن و سازماندهی موثر فعالیتهای دانشگاه صنعتی شریف در زمینه های مهندسی سیستمهای انرژی و مهندسی هسته ای، در مهر1383 ازطرف تعدادی از اعضای هیات علمی گروه های یادشده پیشنهاد شد و پس از تصویب در شورای تحصیلات تکمیلی و شورای دانشگاه ( آبان1383)، در تاریخ 1384/10/5 در شورای گسترش آموزش عالی مورد تصویب قطعی قرار گرفت.
تشکیلات دانشکده نیز در تاریخ 1384/11/25 در هیات امنای دانشگاه تصویب و در تاریخ 1385/3/13 ابلاغ شده است.
Responsive Image
Responsive Image

چشم انداز دانشکده 

  • ایجاد یک قطب کیفی آموزشی ، پژوهشی و خدماتی در سطح کشور و منطقه در زمینه های مختلف مهندسی انرژی
  • توسعه و به کارگیری دانش مهندسی انرژی در ارتقای بخش انرژی کشور ، گسترش کاربرد منطقی انرژی و استفاده بهینه از منابع خداداد انرژی در جهت توسعه پایدار کشور و منطقه
  • مشارکت موثر در تلاش ملی ، منطقه ای و بین المللی برای توسعه فناوریهای پاک در تولید ، انتقال و مصرف انرژی  درجهت حفاظت از زیست بوم کشور ، منطقه و جهان

ماموریت دانشکده 

  • تربیت نیروی انسانی متخصص کیفی با دانش ومهارت بالا در زمینه های تخصصی مهندسی انرژی ، به منظور تامین نیاز کشور
  • تربیت کادر هیات علمی و پژوهشگران  مورد نیاز کشور در زمینه های تخصصی مهندسی انرژی
  • گسترش مرزهای دانش و توسعه رشته های جدید مورد نیاز در زمینه مهندسی انرژی
  • برگزاری دوره های آموزشی تخصصی ، برای ارتقای دانش و مهارت کارشناسان دستگاههای اجرایی و صنعت 
  •  سازماندهی و انجام پژوهشهای بنیادی ، کاربردی و توسعه ای مورد نیاز بخش انرژی کشور
  • انجام مطالعات وپژوهشهای لازم برای تصمیم سازی و سیاستگذاری و نشر اطلاعات علمی در زمینه علوم وفنآوری انرژی
  • برقراری ارتباطات و  همکاریهای علمی و فنی بین المللی و منطقه ای با مراکز علمی مشابه در کشورهای پیشرفته ، کشورهای در حال توسعه و کشورهای اسلامی ، در زمینه های فعالیت دانشکده
Responsive Image
Responsive Image

زمینه های فعالیت

       مهندسی هسته ای
               1. مهندسی راکتور
               2.چرخه سوخت هسته ای
               3.کاربردپرتوها و رادیوایزوتوپها
               4.مهندسی پرتوپزشکی
       مهندسی سیستم های انرژی
               1.سیستمهای انرژی
               2.فناوریهای انرژی
              3.انرژی و محیط زیست