آزمایشگاه های دانشکده
 • آزمایشگاه های گروه مهندسی سیستم های انرژی

  • آزمایشگاه سامانه ترکیبی انرژی های تجدیدپذیر
  • آزمایشگاه محیط زیست
  • آزمایشگاه ممیزی انرژی*
  • آزمایشگاه هیدروژن و پیل سوختی*
  • آزمایشگاه زیست توده*
  • آزمایشگاه لوله های حرارتی*
  • آزمایشگاه سیستم های خورشیدی*

  * این امکانات آزمایشگاهی در محل پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف پیش بینی شده است.

  بیشتر
 • آزمایشگاه های گروه مهندسی هسته ای

  • آزمایشگاه فیزیک هسته ای
  • آزمایشگاه آشکار سازی و دوزیمتری
  • آزمایشگاه کاربرد پرتوها و رادیوایزوتوپها
  • آزمایشگاه الکترونیک
  • آزمایشگاه شبیه ساز راکتور


   
  بیشتر
 • سامانه پردازش سریع

  سامانه های پردازش سریع، شامل ایستگاه های کاری هستند که با توان پردازشی محاسباتی بالا و منابع لازم، قادر به اجرای برنامه های تخصصی کاربران است.
  کاربران با ارائه درخواست و تاییدیه استاد راهنما، می توانند از طریق پروتکل های ارتباط از راه دور به این سامانه ها دسترسی و برنامه های خود را اجرا نمایند.
  هدف از راه اندازی این سامانه ها، استفاده بهینه از منابع فناوری اطلاعات دانشکده در جهت تسهیل در انجام پروژه های کاربران است.