اطلاعیه جلسه دفاع کارشناسی ارشد با موضوع: بررسی نوع خوراک و پارامترهای فرایندی در سیستم کروماتوگرافی تبادل یونی جهت جداسازی ایزوتوپی 15N

اطلاعیه جلسه دفاع کارشناسی ارشد با موضوع:بررسی نوع خوراک و پارامترهای فرایندی در سیستم کروماتوگرافی تبادل یونی جهت جداسازی ایزوتوپی 15N

جلسه دفاع کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي سیستم های انرژی

موضوع: بررسی نوع خوراک و پارامترهای فرایندی در سیستم کروماتوگرافی تبادل یونی جهت جداسازی ایزوتوپی 15N
ارائه دهنده: فاطمه مختار جوزانی
استاد راهنما: دکتر محمد اتوکش
زمان: چهارشنبه 30 خرداد 1403، ساعت 9

مکان:  سالن سمینار 1 دانشکده مهندسی انرژی