برگزاری برنامه گزارش پیشرفت کار پروژه های کارشناسی ارشد دانشجویان ورودی 1401

برگزاری برنامه گزارش پیشرفت کار پروژه های کارشناسی ارشد دانشجویان ورودی 1401

به گزارش روابط عمومی دانشکده مهندسی انرژی، در روزهای دوشنبه و سه شنبه، هفتم و هشتم خردادماه 1403، سمینارهای پیشرفت کار مرحله دوم دانشجویان ورودی 1401 دانشکده در قالب ارائه پوستر و با استقبال دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشکده برگزار شد.