برنامه زنگ انرژی با عنوان: طراحی، سنتز و خصوصیات الکتروکاتالیست های پیشرفته بر اساس ترکیبات فلزات انتقالی برای تکامل هیدروژن

برنامه زنگ انرژی با عنوان: طراحی، سنتز و خصوصیات الکتروکاتالیست های پیشرفته بر اساس ترکیبات فلزات انتقالی برای تکامل هیدروژن

برنامه زنگ انرژی با عنوان طراحی، سنتز و خصوصیات الکتروکاتالیست های پیشرفته بر اساس ترکیبات فلزات انتقالی برای تکامل هیدروژن 

 

با حضور آقای :

دکتر پیام احمدیان

محقق پسا دکتری، University of Science and Technology of China 

 

در روز دوشنبه تاریخ 1402/12/14 از ساعت 15

آدرس صفحه وبینار:

https://vc.sharif.edu/ch/energy-webinar

 

دانلود فایل