اطلاعیه جلسه دفاع کارشناسی ارشد با موضوع: ارزیابی سیستم انرژی هیدروژن حاصل از زیست توده با رویکرد هم‌سودی تغییر اقلیم و سلامتی با استفاده از تحلیل چرخه عمر(مطالعه موردی تهران)

اطلاعیه جلسه دفاع کارشناسی ارشد با موضوع: ارزیابی سیستم انرژی هیدروژن حاصل از زیست توده با رویکرد هم‌سودی تغییر اقلیم و سلامتی با استفاده از تحلیل چرخه عمر(مطالعه موردی تهران)

جلسه دفاع کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي انرژی

موضوع: ارزیابی سیستم انرژی هیدروژن حاصل از زیست توده با رویکرد هم‌سودی تغییر اقلیم و سلامتی با استفاده از تحلیل چرخه عمر(مطالعه موردی تهران)
ارائه دهنده: المیرا غیاث آبادی فراهانی
استاد راهنما: دکتر اکرم عوامی
زمان: چهار شنبه 16 اسفند 1402، ساعت 16:30

مکان:  سالن سمینار 1 دانشکده مهندسی انرژی