اطلاعیه جلسه دفاع کارشناسی ارشد با موضوع: مدلسازی کاربردهای باتری جریانی برای مدیریت بهینه انرژی استخراج بلاکچین

اطلاعیه جلسه دفاع کارشناسی ارشد با موضوع:مدلسازی کاربردهای باتری جریانی برای مدیریت بهینه انرژی استخراج بلاکچین

جلسه دفاع کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي سیستم های انرژی

موضوع: مدلسازی کاربردهای باتری جریانی برای مدیریت بهینه انرژی استخراج بلاکچین
ارائه دهنده: امیر سالار عبدالغفاری
استاد راهنما: دکتر معین معینی
زمان: سه شنبه 28 شهریور 1402 ، ساعت 13:30

مکان:  سالن سمینار 1 دانشکده مهندسی انرژی