اطلاعیه جلسه دفاع از پیشنهاد پژوهشی دکتری با موضوع: تدوین یک رویکرد به منظور طراحی شبکه اینترنت انرژی با لحاظ قابلیت اطمینان

اطلاعیه جلسه دفاع از پیشنهاد پژوهشی دکتری با موضوع: تدوین یک رویکرد به منظور طراحی شبکه اینترنت انرژی با لحاظ قابلیت اطمینان

اطلاعیه جلسه دفاع از پیشنهاد پژوهشی دکتری ، رشته مهندسي سیستم های انرژی

موضوع: تدوین یک رویکرد به منظور طراحی شبکه اینترنت انرژی با لحاظ قابلیت اطمینان
ارائه دهنده: محمد جواد فلاح پور
استاد راهنما: دکتر عباس رجبی
زمان: شنبه 23 دی 1402 ، ساعت 14

مکان:  سالن سمینار 1 دانشکده مهندسی انرژی