اطلاعیه جلسه دفاع از پیشنهاد پژوهشی دکتری با موضوع: تدوین یک رویکرد به منظور طراحی شبکه اینترنت انرژی با لحاظ قابلیت اطمینان

اطلاعیه جلسه دفاع از پیشنهاد پژوهشی دکتری با موضوع: تدوین یک رویکرد به منظور طراحی شبکه اینترنت انرژی با لحاظ قابلیت اطمینان

اطلاعیه جلسه دفاع از پیشنهاد پژوهشی دکتری ، رشته مهندسي سیستم های انرژی

موضوع: تدوین یک رویکرد به منظور طراحی شبکه اینترنت انرژی با لحاظ قابلیت اطمینان
ارائه دهنده: محمد جواد فلاح پور
استاد راهنما: دکتر عباس رجبی
زمان: چهارشنبه 29 شهریور 1402 ، ساعت :16:30

مکان:  سالن سمینار 1 دانشکده مهندسی انرژی