اطلاعیه جلسه دفاع کارشناسی ارشد با موضوع: بررسی تغییر دز رسیده به تومور مغزی در پروتون‌درمانی با اعمال میدان‌ مغناطیسی

اطلاعیه جلسه دفاع کارشناسی ارشد با موضوع: بررسی تغییر دز رسیده به تومور مغزی در پروتون‌درمانی با اعمال میدان‌ مغناطیسی

جلسه دفاع کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي هسته ای

موضوع: بررسی تغییر دز رسیده به تومور مغزی در پروتون‌درمانی با اعمال میدان‌ مغناطیسی
ارائه دهنده: فائزه کربلائی
استاد راهنما: دکتر ناصر وثوقی
زمان: دوشنبه 22 اسفند 1401 ، ساعت 17

مکان:  سالن سمینار 2 دانشکده مهندسی انرژی