مدرسه زمستانی (حضوری و مجازی): تئوری مونت کارلو و شبیه سازی با کدهای مونت کارلویی از مقدماتی تا پیشرفته

مدرسه زمستانی (حضوری و مجازی): تئوری مونت کارلو و شبیه سازی با کدهای مونت کارلویی از مقدماتی تا پیشرفته

02 Aug 2022
951