اطلاعیه ساعت کاری جدید سایت کامپیوتری دانشکده از 16 خرداد تا 15 شهریور 1403

اطلاعیه ساعت کاری جدید سایت کامپیوتری دانشکده از 16 خرداد تا 15 شهریور 1403

قابل توجه کاربران محترم دانشکده مهندسی انرژی

احتراما به اطلاع می رساند، با توجه به ساعت کاری دانشگاه در بازه زمانی 16 خرداد تا 15 شهریور 1403،  ساعت کاری سایت کامپیوتری دانشکده در این مدت از 7 تا 14 می باشد.