برگزاری اولین کارگاه تخصصی فرصتهای همزیستی صنعتی در ایران با همکاری دانشگاه ای تی اچ سوئیس در دانشکده مهندسی انرژی

برگزاری اولین کارگاه تخصصی فرصتهای همزیستی صنعتی در ایران با همکاری دانشگاه ای تی اچ سوئیس در دانشکده مهندسی انرژی

برگزاری اولین کارگاه تخصصی فرصتهای همزیستی صنعتی در ایران با همکاری دانشگاه ای تی اچ سوئیس در دانشکده مهندسی انرژی
در ادامه همکاری دانشگاه صنعتی شریف با دانشگاه ای تی اچ سوئیس، نخستین کارگاه تخصصی فرصتهای همزیستی صنعتی در ایران با حضور کارشناسان شرکت های سیمان اسپندار، شرکت پگاه تهران و شرکت سیمرغ در تاریخ 20 آذر ماه در دانشکده مهندسی انرژی برگزار شد. در بخش اول این کارگاه تخصصی، گزارشی از پیشینه و چشم انداز همکاری مشترک میان دو دانشگاه در مورد استفاده از فرصتهای همزیستی صنعتی برای توسعه گلخانه ها ارائه شد. در بخش دوم، تجربه استفاده از تلفات حرارتی زباله سوز شهر زوریخ در تامین حرارت 8 هکتار گلخانه در حاشیه این شهر توسط مدیر این زباله سوز ارائه شد. در بخش آخر این کارگاه، روش های تحلیل و ارزیابی پروژه های همزیستی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.