اطلاعیه جلسه دفاع کارشناسی ارشد با موضوع: مطالعه بر روی تثبیت رزین‌های تبادل یون مصرف شده¬ راکتور تحقیقاتی تهران در شیشه بوروسیلیکات

اطلاعیه جلسه دفاع کارشناسی ارشد با موضوع: مطالعه بر روی تثبیت رزین‌های تبادل یون مصرف شده¬ راکتور تحقیقاتی تهران در شیشه بوروسیلیکات

جلسه دفاع کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي هسته ای

موضوع: مطالعه بر روی تثبیت رزین‌های تبادل یون مصرف شده¬ راکتور تحقیقاتی تهران در شیشه بوروسیلیکات
ارائه دهنده: پوریا راستگو
استاد راهنما: دکتر محمد صمدفام
زمان: یکشنبه 21 اسفند 1401 ، ساعت 15

مکان:  سالن سمینار 2 دانشکده مهندسی انرژی