پذیرش
دانشکده مهندسی انرژی در حال حاضر در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری از میان دانشجویان مستعد و علاقه مند دانشجو می پذیرد.

 

 •  پذیرش دانشجو در رشته مهندسی سیستم های انرژی

      گروه مهندسی سیتمهای انرژی در حال حاضر در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری از میان دانشجویان مستعد و علاقه مند دانشجو می پذیرد.
   

 • پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای انرژی

   

   دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای انرژی از طریق آزمون سراسری از بین دانش آموختگان دوره کارشناسی رشته های مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی برق و فیزیک انتخاب می شوند.
    

  • پذیرش دانشجو در دوره دکتری مهندسی سیستم های انرژی

    

    دانشجویان دکتری مهندسی انرژی از طریق آزمون و مصاحبه از بین فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی سیستمهای انرژی و مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی انتخاب می شوند.
     

   •    پذیرش دانشجو در رشته مهندسی هسته ای

    گروه مهندسی هسته ای در حال حاضر در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری از میان دانشجویان مستعد و علاقه مند دانشجو می پذیرد.
     

   • پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای

     

    دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای از طریق آزمون سراسری از بین دانش آموختگان دوره کارشناسی رشته های مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی برق و فیزیک انتخاب می شوند.
     

   • پذیرش دانشجو در دوره دکتری مهندسی انرژی هسته ای

     

     دانشجویان دکتری مهندسی انرژی هسته ای از طریق آزمون و مصاحبه از بین دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی هسته ای انتخاب می شوند.


    فرصت ها و چالش های رشته مهندسی سیستمهای
    معرفی گرایش مهندسی راکتور
    معرفی گرایش پرتو پزشکی
    معرفی گرایش چرخه سوخت
    معرفی گرایش کرابرد پرتوها
    معرفی گروه مهندسی سیستم های انرژی
    یاد داشتی برای دانشجویان ورودی 1400