اعضای هیات علمی

دکتر مهرداد بروشکی

دانشیار

دکتری مهندسی مکانیک (انرژی)-دانشگاه صنعتی شریف 1381

دانشکده مهندسی انرژی-طبقه سوم


boroushaki@sharif.edu

زمینه تخصصی: یادگیری ماشین- سیستم های هوشمند و کنترل- تکنولوژی نیروگاههای باد- سیستم های انرژی خورشید

دانلود

دکتر حسین خواجه پور

استادیار

دکتری مهندسی سیستم های انرژی-دانشگاه صنعتی شریف 1397

دانشکده مهندسی انرژی-طبقه سوم-02166166124


khajehpour@sharif.edu

زمینه تخصصی:توسعه پایدار سیستم‌های انرژی، اکسرژی، محیط زیست، تغییر اقلیم، آلودگی هوا، مهندسی فرآین

دانلود

دکتر عباس رجبی قهنویه

استادیار

دکتری مهندسی برق-دانشگاه صنعتی شریف 1389

دانشکده مهندسی انرژی-طبقه سوم -02166166138


rajabi@sharif.edu

زمینه تخصصی: سیستم های انرژی ، مدیریت انرژی ، فناوری های تجدیدپذیر انرژی ، صرفه جویی در انرژی ، تولید هیدروژن

دانلود

دکتر رامین روشندل

استاد

دکتری مهندسی مکانیک-دانشگاه صنعتی شریف 1387

دانشکده مهندسی انرژی-طبقه سوم-02166166127

roshandel@sharif.edu

زمینه تخصصی: بهینه سازی انرژی – انرژی های تجدیدپذیر

دانلود

دکتر سورنا ستاری

دانشیار

دکتری مهندسی مکانیک-دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی انرژی-طبقه سوم-0216616

sattari@sharif.edu

صفحه شخصی (درصورت استفاده از شبکه دانشگاه برای مشاهده این صفحه از شناسه شریف استفاده کنید)

زمینه تخصصی: سیستم های انرژی ، مدیریت انرژی ، فناوری های انرژی های تجدید پذیر ، حفاظت از انرژی ، تولید هیدروژن

دانلود

دکتراکرم عوامی

دانشیار

دکتری مهندسی مکانیک-دانشگاه صنعتی شریف 1390

دانشکده مهندسی انرژی-طبقه اول-6135-02166166117


avami@sharif.edu

زمینه تخصصی: انرژی و محیط زیست

دانلود

دکتر معین معینی اقطاعی

دانشیار

دکتری مهندسی برق (قدرت)-دانشگاه صنعتی شریف 1393

دانشکده مهندسی انرژی-طبقه دوم-02166166104


moeini@sharif.edu

زمینه تخصصی: مهندسی سیستم های انرژی – شبکه های توزیع انرژی فعال

دانلود

دکتر عباس ملکی

استاد

دکتری مدیریت استراتژیک-دانشگاه علوم استراتژیک 1382

دکتری مدیریت استراتژیک – دانشگاه علوم استراتژیک – 1382

دانشکده مهندسی انرژی-طبقه سوم-02166166129


maleki@sharif.edu

زمینه تخصصی: اقتصاد انرژی، سیاست گذاری انرژی، امنیت انرژی، آینده پژوهی انرژی، ژئوپلتیک انرژی، مطالعات جنبش های اجتماعی، سیاست خارجی، و روابط بین الملل

دانلود