آیین نامه ها و رویه ها
فرم‌ها و آیین‌نامه‌های دفتر امور پژوهشی در پورتال معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه شریف
فرم‌ها و آیین‌نامه‌های دفتر ارتباط با صنعت در پورتال معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه شریف