روسای پیشین دانشکده
دکترجعفر توفیقی
 1388 تا 1389
دکتر مصطفی سهراب پور
 1389 تا 1391
دکتر محمدباقر غفرانی
 1391 تا 1398