رشته های تحصیلی

   دانشکده مهندسی انرژی در حال حاضر برگزار کننده رشته های زیر در مقطع تحصیلات تکمیلی است : 
 • کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای

     در چهار گرایش:
   1. مهندسی راکتور
   2. چرخه سوخت هسته ای
   3. کاربردپرتوها و رادیوایزوتوپها
   4. مهندسی پرتوپزشکی
   دریافت بروشور چکیده برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی هسته ای
  • کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای انرژی

     در سه گرایش:
    1. سیستمهای انرژی
    2. فناوریهای انرژی
    3. انرژی و محیط زیست

     
    دریافت بروشور چکیده برنامه آموزشی دوره (ورودی های سال 1400 به بعد)
    دریافت بروشور چکیده برنامه آموزشی(ورودی های سال 99)
    دریافت بروشور معرفی رشته مهندسی سیستم های انرژی
   • دکترای مهندسی هسته ای

   • دکترای مهندسی سیستم های انرژی