ارتباط با صنعت
 

همکاران صنعتی دانشکده که در حال حاضر قرارداد ارتباط با صنعت با یکی از اعضای هیئت علمی دانشکده دارند،عبارتند از:

 
 
 1. شرکت فرنام حدید باستان

 2. شرکت کاوشگران معادن ممتاز مهر

 3. شرکت مهندسی و توسعه پترو سازه مبین

 4. شرکت حایر تهران

 5. شرکت مطهر ضمیر

 6. شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار

 7. شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

 8. شرکت ملی صنایع پتروشیمی

 9. شركت خدمات فنی و مهندسی صنايع و معادن كانی مس

 10. شركت ملی گاز ایران

 11. موسسه رایانه  شهر تهران

 12. سازمان انرژی اتمی