دانشجویان دکتری
شماره دانشجویی
نام
نام خانوادگی
سال ورود
پست الکترونیکی
90301327
91302217
92302049
92302051
92302062
93300171
93302578
93302589
93302607
93302618
94300279
94302106
94302128
95300142
 
95300164
95301639
95300945
95300956
95300967
95300978
96301987
96301998
96302037
96302048
96302189
97302244
97302255
97302266
 
97302288
97302299
97302306
97300265
98300823
98300834
98301563
98301574
98301585
98301603
98301614
98302343
99300258
99302294
99302301
99302312
99302323
 
99302345
99302356
99302367
99302378
99302429
400300216
400300302
400300902
400301172
400301194
400301329
400301578
400301607
400301783
401300774
401300803
401301576


 
وحید
حسام
احمد
بهزاد
مینا
مجتبی
هادی
علی
سید محمد
معصومه
فرشته
سید مهرداد
علی
الهام
 
امین
نیلوفر
سمیه
مرتضی
سودابه
فرشاد
سیدعبدالهادی
ابوالفضل
سیدسعید
مرتضی
ایمان
محمد
داود
جواد
 
محمدامین
محمدرضا
مهشاد
فرزانه
یاسمن
علی
علی
احسان
سیدسجاد
فاطمه
جواد
حسین
علی اکبر
افروز
فاطمه
مطهره
محمدحسین
 
سیدمحمد
مهسا
ابوالفضل
 
محمد
مریم
پرستو
مهدی
ستاره
زینب
علی
محمدجواد
محدثه
محمدحسین
زهرا
علیرضا
محمدحسن

 
 
فیروزمند
قدکساز
حسین نژاد
فرشیدیان
کلاگر
دارا
شهابی نژاد
جهان بین
ابراهیمی سریزدی
برارزاده
ساحلی
زمزمیان
عباسی گودرزی
پیروزان
 
حسنی
رشته بر
احمدی
حدادی
گلزاری
مطبوع
حسین زاده
رفیع زاده
سیدحسین
محمودی
رمضانی
نظم آبادی
نقوی دیزجی
وثوقی
 
کیانی
اردکانی فرد
مدیری
رضائی
توکل مقدم
غروی همدانی
کللی
ترابی
جبل عاملیان
مچرشاوی
کوچک پور
البونصراله
رضازاده
عسگری
سلحشور
کفالتی
لباف
 
امامی رضوی
رجبی
زینتی
محسنی پهلوان
اسدی
میرزاعبدالهی ها
محبی
قربانی اشرف
منصوری
علیزاده بیاتی
اسدی
فلاح پور
کوچکی
ارکان نیا
ذوالفقاری
اسقانیان
امام پورچاکری

 
 
1390
1391
1392
1392
1392
1393
1393
1393
1393
1393
1394
1394
1394
1395
 
1395
1395
1395
1395
1395
1395
1396
1396
1396
1396
1396
1397
1397
1397
 
1397
1397
1397
1397
1398
1398
1398
1398
1398
1398
1398
1398
1399
1399
1399
1399
1399
 
1399
1399
1399
 
1399
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1401
1401
1401

 
firouzmand[at]energy.sharif.ir
ghadaksaz[at]energy.sharif.ir
hosseinnezhad[at]energy.sharif.ir
farshidian[at]energy.sharif.ir
kolagar[at]energy.sharif.ir
dara[at]energy.sharif.ir
shahabinejad[at]energy.sharif.ir
jahanbin[at]energy.sharif.ir
ebrahimi[at]energy.sharif.ir
bararzadeh[at]energy.sharif.ir
saheli[at]energy.sharif.ir
zamzamian[at]energy.sharif.ir
abbasi_goodarzi[at]energy.sharif.ir
piruzan[at]energy.sharif.ir
 
hasani[at]energy.sharif.ir
reshtebar[at]energy.sharif.ir
sahmadi[at]energy.sharif.ir
haddadi[at]energy.sharif.ir
golzari[at]energy.sharif.ir
fmatbou[at]energy.sharif.ir
hosseinzadeh[at]energy.sharif.ir
rafizade[at]energy.sharif.ir
seyedhossein[at]energy.sharif.ir
mahmoudi[at]energy.sharif.ir
ramezani[at]energy.sharif.ir
nazmabadi[at]energy.sharif.ir
naghavi[at]energy.sharif.ir
javadvosoughi[at]energy.sharif.ir
 
kiani[at]energy.sharif.ir
ardekani[at]energy.sharif.ir
m_modiri[at]energy.sharif.ir
drezaei[at]energy.sharif.ir
tavakol[at]energy.sharif.ir
gharavi[at]energy.sharif.ir
kolali[at]energy.sharif.ir
ehsan.torabi[at]energy.sharif.ir
sayedsajad.jabalamelian[at]energy.sharif.ir
fatemeh.mechershavi[at]energy.sharif.ir
javad.kochakpour[at]energy.sharif.ir
hussein.albonasrulah[at]energy.sharif.ir
rezazadeh[at]energy.sharif.ir
afrouz.asgari[at]energy.sharif.ir
salahshour.fatemeh[at]energy.sharif.ir
motahareh.kefalati[at]energy.sharif.ir
mh.labbaf[at]energy.sharif.ir
 
emami[at]energy.sharif.ir
mahsa.rajabi[at]energy.sharif.ir
abolfazl.zinati[at]energy.sharif.ir
 
m.asadi[at]energy.sharif.ir
maryam.mirzaabdollahiha[at]energy.sharif.edu
parastoo.mohebi[at]energy.sharif.edu
ashraf.ghorbani[at]energy.sharif.edu
setare.mansouri [at]energy.sharif.edu
bayati.alizadeh[at]energy.sharif.edu
ali.asadi[at]energy.sharif.edu
mohammadjavad.fallahpour[at]energy. sharif.edu
mohaddese.koochaki [at]energy. sharif.edu
mh.arkannian[at]energy.sharif.edu
zahra_zolfaghari@energy.sharif.edu
alireza_asghanian@energy.sharif.edu
mohammadhasan_emampour@energy.sharif.edu