چاپ مقاله علمی پژوهشی در مجله معتبر Nuclear Engineering and Design

چاپ مقاله علمی پژوهشی در مجله معتبر Nuclear Engineering and Design

چاپ مقاله علمی پژوهشی با عنوان


Investigation of VVER-1000 fuel assembly bowing effect on power distribution during cycle using neutron noise adiabatic approximation


در مجله معتبر Nuclear Engineering and Design انتشارات Elsevier

توسط تیم تحقیقاتی آقایان دکتر صالحی، دکتر وثوقی و دانشجوی دکتری آقای جواد وثوقی.

 

دانلود فایل