اطلاعیه جلسه دفاع کارشناسی ارشد با موضوع: توسعه مدل پویای همزیستی صنعتی میان سیستم تولید غذا و انرژی (مطالعه موردی: گلخانه و واحد تولید گاز زیستی)

اطلاعیه جلسه دفاع کارشناسی ارشد با موضوع: توسعه مدل پویای همزیستی صنعتی میان سیستم تولید غذا و انرژی (مطالعه موردی: گلخانه و واحد تولید گاز زیستی)

جلسه دفاع کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي سیستم های انرژی

موضوع: توسعه مدل پویای همزیستی صنعتی میان سیستم تولید غذا و انرژی (مطالعه موردی: گلخانه و واحد تولید گاز زیستی)
ارائه دهنده: علی ابراهیمی
استاد راهنما: دکتر رامین روشندل
زمان: سه شنبه 29 خرداد 1403، ساعت 16:30

مکان:  سالن سمینار 2 دانشکده مهندسی انرژی