اطلاعیه جلسه دفاع کارشناسی ارشد با موضوع: شبیه‌سازی و طراحی سیستم‌ خورشیدی تولید سوخت مایع با استفاده از انتشارات کربن دی اکسید صنایع

اطلاعیه جلسه دفاع کارشناسی ارشد با موضوع: شبیه‌سازی و طراحی سیستم‌ خورشیدی تولید سوخت مایع با استفاده از انتشارات کربن دی اکسید صنایع

جلسه دفاع کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي سیستم های انرژی

موضوع: شبیه‌سازی و طراحی سیستم‌ خورشیدی تولید سوخت مایع با استفاده از انتشارات کربن دی اکسید صنایع
ارائه دهنده: پیمان ملائی
استاد راهنما: دکتر رامین روشندل
زمان: سه شنبه 29 خرداد 1403، ساعت 14

مکان:  سالن سمینار 2 دانشکده مهندسی انرژی