اطلاعیه جلسه دفاع کارشناسی ارشد با موضوع: بررسی پارامترهای موثر بر استخراج توریم توسط استخراج گر سیانکس 272 در سیستم های غشای مایع امولسیونی

اطلاعیه جلسه دفاع کارشناسی ارشد با موضوع: بررسی پارامترهای موثر بر استخراج توریم توسط استخراج گر سیانکس 272 در سیستم های غشای مایع امولسیونی

جلسه دفاع کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي هسته ای

موضوع: بررسی پارامترهای موثر بر استخراج توریم توسط استخراج گر سیانکس 272 در سیستم های غشای مایع امولسیونی
ارائه دهنده: دریا احیائی
استاد راهنما: دکتر محمد صمدفام
زمان: سه شنبه 29 خرداد 1403، ساعت 13

مکان:  سالن سمینار 1 دانشکده مهندسی انرژی