اطلاعیه جلسه دفاع از پیشنهاد پژوهشی دکتری با موضوع: توسعه مدل بهینه همزیستی در همبست آب و انرژی و غذا در واحد تولید لبنیات

اطلاعیه جلسه دفاع از پیشنهاد پژوهشی دکتری با موضوع: توسعه مدل بهینه همزیستی در همبست آب و انرژی و غذا در واحد تولید لبنیات

اطلاعیه جلسه دفاع از پیشنهاد پژوهشی دکتری ، رشته مهندسي سیستم های انرژی

موضوع: توسعه مدل بهینه همزیستی در همبست آب و انرژی و غذا در واحد تولید لبنیات
ارائه دهنده: مهسا رجبی
استاد راهنما: دکتر رامین روشندل و آقای دکتر حسین خواجه پور 
زمان: دوشنبه 27 شهریور 1402 ، ساعت :11:30

مکان:  سالن سمینار 1 دانشکده مهندسی انرژی