اطلاعیه جلسه دفاع کارشناسی ارشد با موضوع: مطالعه تجربی خشک کردن و کلسیناسیون پسماند HLW شبیه سازی شده

اطلاعیه جلسه دفاع کارشناسی ارشد با موضوع: مطالعه تجربی خشک کردن و کلسیناسیون پسماند HLW شبیه سازی شده

جلسه دفاع کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي هسته ای

موضوع: مطالعه تجربی خشک کردن و کلسیناسیون پسماند HLW شبیه سازی شده
ارائه دهنده: زهرا فرحزادی
استاد راهنما: دکتر محمد صمدفام
زمان: یکشنبه 21 اسفند 1401 ، ساعت 17

مکان:  سالن سمینار 2 دانشکده مهندسی انرژی