اطلاعیه جلسه دفاع کارشناسی ارشد با موضوع: ارزیابی اثر زیست¬محیطی خودروهای برقی در سناریوهای مختلف توسعه فناوری و تامین انرژی: مطالعه موردی شهر تهران

اطلاعیه جلسه دفاع کارشناسی ارشد با موضوع: ارزیابی اثر زیست¬محیطی خودروهای برقی در سناریوهای مختلف توسعه فناوری و تامین انرژی: مطالعه موردی شهر تهران

08 Mar 2023
1773

جلسه دفاع کارشناسی ارشد ، رشته مهندسي هسته ای

موضوع: ارزیابی اثر زیست¬محیطی خودروهای برقی در سناریوهای مختلف توسعه فناوری و تامین انرژی: مطالعه موردی شهر تهران
ارائه دهنده: علی حبیبی
استاد راهنما: دکتر حسین خواجه پور
زمان: شنبه 20 اسفند 1401 ، ساعت 15

مکان:  سالن سمینار 2 دانشکده مهندسی انرژی